麻生専門学校グループ 日本語科

ภําษําไทย

หลักสูตรที่มุ่งสำหรับการเข้าศึกษาในหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างบุคลากรที่มีบทบาททั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
และยังเหมาะสำหรับหลักสูตรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เรื่องการศึกษาต่อด้วย เช่น การหางานทำในประเทศญี่ปุ่น

แนะนําหลักสูตร

เข้าศึกษาในเดือนเมษายน

หลักสูตร 1 ปี
หลักสูตรที่เริ่มสอนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่น ขั้นกลาง มุ่งสอบผ่าน N1 หรือ N2 ในการสอบวัดระดับความสามารถ ภาษาญี่ปุ่นรอบเดือนธันวาคม
ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ขึ้นไป ในตอนที่เข้าศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตรที่เริ่มสอนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่น ขั้นต้น มุ่งสอบผ่าน N1 หรือ N2 ภายในระยะเวลา 2 ปี
ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถ ภาษาญี่ปุ่นราว ระดับ N5

คลาสเช้า

คลาสบ่าย

* “คลาสเช้า” “คลาสบ่าย” จะพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นตอนที่เข้าศึกษา

เข้าศึกษาในเดือนตุลาคม

หลักสูตร 1.5 ปี
หลักสูตรที่เริ่มสอนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น-กลาง มุ่งสอบผ่าน N2 หรือ N3 ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรอบเดือนกรกฎาคม หรือ มุ่งสอบผ่าน N1 หรือ N2 ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรอบเดือนธันวาคม
ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นราว ระดับ N5

คลาสเช้า

คลาสบ่าย

* “คลาสเช้า” “คลาสบ่าย” จะพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นตอนที่เข้าศึกษา

หลักสูตรที่ยกระดับความสามารถทั้ง 4 ทักษะ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน”

มีการเรียนการสอนที่เหมาะกับความสามารถภาษาญี่ปุ่นโดยจัดชั้นเรียนจำแนกตามระดับ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่ช่วยซัพพอร์ตตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนไว้เป็นอย่างดี เช่น การ ติวสอบให้สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบ “การสอบวัดระดับความ สามารถภาษาญี่ปุ่น”

สภาพแวดล้อมของการเรียนที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ในแคมปัสเดียวกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น !

ได้เรียนที่แคมปัสเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่นจำนวนมาก มีสภาพแวดล้อมที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับภาษาญี่ปุ่นใน ระหว่างที่เรียนด้วยกันกับคนญี่ปุ่น

เพราะเป็น ASO จึงมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นได้

มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้ความช่วยเหลือจึงสบายใจด้านการดำเนินชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำจะคอยดูแลนักเรียนแต่ละคนเสมือน ผู้ปกครอง ทั้งพาไปดำเนินขั้นตอนต่างๆ ยังที่ทำการ รัฐ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือยามเจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ จึงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง สบายใจ
โอกาสจำนวนมากในการเพิ่มเพื่อนชาวญี่ปุ่น
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น “ชมรม” “งานโรงเรียน” เช่นเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่น และเข้าร่วมชั้นเรียนเดียว กัน จึงมีโอกาสมากในการมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยระบบครูประจำชั้น
ระบบครูประจำชั้นที่มีนักเรียนจำนวนน้อยนี้จะคอยให้การสนับสนุนเรื่องเส้นทางอนาคตแบบที่นักเรียนแต่ละคนต้องการได้อย่างแน่นอน มีการให้คำแนะนำ เป็นรายบุคคลที่เหมาะกับความต้องการ (งานอธิบายการหางานและการฝึกซ้อมสัมภาษณ์ ฯลฯ) ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมีอัตราการประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ 100%

เสียงของบัณฑิต

โรงเรียนอาชีวะภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว & เบเกอรี่อาโสะ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น/ชาวไต้หวัน

การเรียนโดยกำหนดจุดมุ่ง หมายทำให้สอบผ่านครับ !
ผมเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และไม่มีความรู้อะไรเลย แต่ก็ตัด สินใจแล้วว่าในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นจะต้องสอบ JLPT N1 ให้ได้ เลย พยายามทุ่มเทในการเรียนอย่างเต็มที่ จนสามารถสอบผ่าน N2 ได้ในการ สอบรอบเดือนกรกฎาคมในปีถัดมา และสอบผ่าน N1 ได้ในการสอบรอบ เดือนธันวาคม ผมอยากให้ทุกคนที่คิดจะมาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นพยายามให้ เต็มที่เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของตัวเอง และอยากให้ได้สัมผัสกับประสบ การณ์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศต่างๆ ครับ

เส้นทางในอนําคต

อัตราการได้งานทำที่บริษัทญี่ปุ่น

ข้อมูลตัวเลขของนักเรียน ชาวต่างชาติที่หางานทำ ในประเทศญี่ปุ่น

98.1%

(นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2015-2019)

นักเรียนชาวต่างชาติจาก 21 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ที่มาศึกษาเล่าเรียนที่ ASO และทำให้ฝัน “การทำงานที่ญี่ปุ่น” เป็นจริงขึ้นมา

คลิกที่นี่หากคณุ ต้องการเรียนทกั ษะ เฉพาะทาง

For those who want to learn technical knowledge and skills.

นกั เรียนต่างชาต

ชีวิตในรั้วโรงเรียน

กำหนดการตลอดปีของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (หยิบยกมาเพียงบางส่วน)

เมษายน

 • - งานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนใหม่

พฤษภาคม

 • - ทัศนศึกษาศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ
 • - ทัศนศึกษาภายในเมืองฟุกุโอกะ

มิถุนายน

 • - กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกับนักเรียนญี่ปุ่น

กรกฎาคม

 • - เทศกาลทานาบาตะ
 • - ทัศนศึกษางานยามางาสะ ของฮากาตะ

สิงหาคม

 • - การประกวดสุนทรพจน์ ภายในโรงเรียน

กันยายน

 • - นั่งรถบัสปีนเขา

ตุลาคม

 • - ฮาโลวีนปาร์ตี้

พฤศจิกายน

 • - งานแข่งขันกีฬา

ธันวาคม

 • - งานเทศกาลโรงเรียน (อินเตอร์เนชั่นแนลคาเฟ่)

มกราคม

 • - ห้องเรียนสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา

กุมภาพันธ์

 • - เทศกาลเซ็ทซึบุนปาถั่ว (Setsubun Taisai)

มีนาคม

 • - พิธีสำเร็จการศึกษา

ASO International House

 • เดินทางโดยจักรยาน 15 นาทีถึงโรงเรียน
 • เดินเท้า 10 นาทีถึง “สถานีฮิงาชิ-ฮิเอะ” รถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด
 • เดินทางด้วยรถยนต์ 3 นาทีถึงเทอร์มินัลอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินฟุกุโอกะ
 • มีทั้งหมด 45 ห้อง

ทำเลดีสะดวกในการดำเนินชีวิต !

ร้านสะดวกซื้อ เดินเท้า 1 นาที ! ซุปเปอร์มาร์เก็ต เดินเท้า 15 นาที ! และยังมีร้านค้าจำนวนมากที่สามารถเดินจากหอพักเพียงแป๊บเดียว ! มีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใกล้หอพัก จึงสามารถหาซื้อสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต

ห้อง

ตู้เย็น

บริเวณที่อาบน้ำ

ครัว

ครัว

ห้องชุมนุม

โทรศัพท์สาธารณะ

ห้องสุบบุหรี่

ห้องซักผ้า

ที่จอดรถจักรยาน

แม้จะมีเรื่องเดือดร้อนหรือเจ็บป่วยก็สบายใจได้เราจะดูแลทั้งหมดเอง !

คุณคาวาวาเกะ คุณแม่ประจำหอ

ASO International House Ⅱ

 • สร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 ห้องสำหรับ 2 คน (สามารถพักคนเดียวได้)

กักคุเซไคคัง ดอร์มมี่ หอพักในเครือโรงเรียน

 • ห้องพัก 1 คน พร้อมอาหาร 2 มื้อเช้าเย็น

ขั้นตอนกำรสมัคร

ขั้นตอนที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา

กรณีเข้าศึกษาหลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี

กรณีเข้าศึกษาหลักสูตร 1.5 ปี

การเตรียมตัวของผู้สมัคร โรงเรียนเป็นตัวแทนดำเนินการ

ข้อกาหนดการสมคัร

ใบสมคัรเข้าเรียน

ติดต่อเรำ

ASO COLLEGE GROUP
福岡キャンパス国際交流センター

+81-92-415-2388

ตดิ ต่อเรํา

สถํานท่ี

เดินเท้า 8 นาทีจากสถานีฮากาตะ สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในคิวชู !
Address : 1-14-12 Hakataeki-minami, Hakata-ku, Fukuoka 812-0016 Japan

+81-92-415-2388

SNS